CÔNG VĂN 943 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH