LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020 VÀ TRI ÂN, TRƯỞNG THÀNH KHỐI 12