LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁI TẮC

 

Trường THPT Cái Tắc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường THPT Bán công Tân Phú Thạnh vào Trường THPT Tầm Vu 2 như sau:

Trường THPT Tầm Vu 2:

Tháng 9 năm 1984, Trường THPT Châu Thành 2 được thành lập theo Quyết định số 38/QĐ.TC.84 ngày 18 tháng 9 năm 1984 của Ban Tổ chức chính quyền Tỉnh Hậu Giang, từ phân hiệu của Trường cấp 3 Châu Thành 1.

Tháng 8 năm 1991, Trường THPT Châu Thành 2 được đổi tên thành trường THPT Tầm Vu 2.

Trường THPT Bán công Tân Phú Thạnh:

          Tháng 9/ 1991, Truờng cấp 2,3 Bán công Tân Phú Thạnh đuợc thành lập theo Quyết định số 183/QĐ.UBT.92 ngày 18 tháng 5 năm 1992 của UBND Tỉnh Cần Thơ, địa điểm đặt tại Trường Phổ Thông Cơ Sở Tân Phú Thạnh 1. Năm học 1997 - 1998 Trường di dời sang khu đất mới với diện tích 15.000 m2 do Sở GDĐT Cần Thơ và UBND Huyện Châu Thành A đầu tư. Năm học 2005-2006, Trường cấp 2,3 Bán công Tân Phú Thạnh xóa cấp 2 và đổi tên thành Trường THPT Bán công Tân Phú Thạnh.

Năm học 2008-2009, thực hiện Quyết định số 1151/ QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sáp nhập Trường THPT Bán công Tân Phú Thạnh vào Trường THPT Tầm Vu 2 thống nhất lấy tên là Trường THPT Tầm Vu 2, địa điểm đặt tại Trường THPT Bán công Tân Phú Thạnh.

  Năm 2014, thực hiện Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 của UBND Huyện Châu Thành A, Trường THPT Tầm Vu 2  đổi tên thành Trường THPT Cái Tắc. 

Năm học 2014 - 2015, Trường THPT Cái Tắc được công nhận

“ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA” theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của  UBND Tỉnh Hậu Giang. 

Đến nay, Trường THPT Cái Tắc trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển góp phần cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, đào tạo nhiều thế hệ học sinh học tập, rèn luyện, trưởng thành đã và đang góp phần xây dựng quê hương, đất nước.